01 Doamne strigat-am glas 6
02 Stihirea Invierii 1
03 Stihirea 2
04 Stihirea 3
05 Stihirea 4
06 Stihirea 5
07 Stihirea 6
08 Stihirea Izvorului 1
09 Stihirea 2
10 Stihirea 3
11 Slava Izvorului Tamaduirii
12 Si acum … Dogmatica glas 6
13 Lumina lina
14 Prochimenul
15 Ectenia intreita
16 Stihoavna
17 Stihirile Pastilor
18 Slava … Stihoavnei Izvorului
19 Si acum … Ziua Invierii
20 Hristos a inviat
21 O, Dumnezeiescul, o, iubitul